Sitges events website Sitges events website

      HOTELS IN SITGES

      HOTELS IN BARCELONA

English ​​
Español ​​
English ​​
Español ​​

Esbart Dansaire de Rubí Sitges

Start Date : 19/04/2013
End Date : 19/04/2013
10:00 pm

Phone : 93 811 08 11
Email : melia.sitges@solmelia.com

Location :
Melia Sitges C/ Joan Salvat Papasseit, 38, 08870 Sitges, Barcelona, Spain

Website

All information subject to change & should be independently verified
Get Direction View Large Map

Description

Performance of Folk Dance of Ruby

Entry: 5€ (on sale one hour before the same Melia Hotel)

Amb motiu de la celebració a Sitges del Simposi Internacional de Pessebrisme, actuació de l’Esbart Dansaire de Rubí. A l’Auditori Hotel Melià Sitges. Entrada: 5 euros (a la venda una hora abans al mateix Hotel Melià).

Folk Dance of Ruby

Jump to: navigation , search

The dance group Ruby is a cultural organization founded in Ruby in 1923 by Josep Pujol Guardiet .

The flock works in the teaching of Catalan dance through her ​​school, the production and presentation of shows with the dance troupe, and the preservation and dissemination of Catalan traditions.

The flock is actively involved in the maintenance and promotion of the traditions of the city, especially in the Congregation of Holy Muç, Chato and the Party of gypsy dance in the street during the festival, and the organization of Rubifolk the International Festival of Traditional Dance Ruby.

Ruby Gypsy Dance

Gypsy dance is a dance of Carnival conarques traditionally present in the Vallès Occidental and Vallès Oriental. In Ruby dancing has moved to being a dance festival to be witnessing it and live it.

The Gypsy Dance was a real party since its origin among Gypsies celebrating weddings until joining the popular heritage of our people lived like music on a multitude of additions and characters. He also used to organize competitions and the document is still more festive dance Catalan tradition.

In Ruby danced the Gypsy from before the foundation of the Flock, 1923, and listed on the Festival program in 1927, but was based on the choreographic version by Albert Sans created in 1970 when the Gypsy Dance Ruby bought a new artistic personality and wider dissemination, along with a popular tradition in the city, which was identified with this dance to make it representative.

In 2007 Ruby celebrated 80 years of interpretation of this dance, 37th and 25th stage of the receració from the citizens of Ruby wanted to return it on the street every year during the festival dates.

External links

Website of the flock

Esbart Dansaire de Rubí

Dreceres ràpides: navegació, cerca

L’Esbart Dansaire de Rubí és una entitat cultural fundada a Rubí el 1923 per Josep Guardiet i Pujol.

L’esbart treballa en l’ensenyament de la dansa catalana mitjançant la seva escola, la producció i presentació d’espectacles amb el cos de ball, i la conservació i difusió de les tradicions catalanes.

L’esbart participa activament en el manteniment i promoció de les tradicions de la ciutat, especialment en l’Aplec de Sant Muç, la Festa dels Xatos i la ballada de gitanes al carrer durant la festa major, i l’organització del Rubifolk, el Festival Internacional de Dansa Tradicional de Rubí.

Ball de Gitanes de Rubí

El ball de Gitanes es tracta d’una dansa de Carnestoltes tradicionalment present a les conarques del Vallès Oriental i el Vallès Occidental. A Rubí el ball s’ha traslladat a la Festa Major sent una dansa que cal presenciar-la i viure-la.

El Ball de Gitanes era una autèntica festa que des del seu origen entre els gitanos que celebraven les bodes fins a la incorporació al patrimoni popular de la nostra gent, va viure multitut d’incorporacions com múscia i personatges. També va servir per organitzar concursos i encara avui és el document de dansa més festiu de la tradició Catalana.

A Rubí es ballen les Gitanes des d’abans de la fundació de l’Esbart, al 1923, i consten al programa de Festa Major de 1927; però va ser a partir de la versió coreogràfica creada per Albert Sans, el 1970, quan el Ball de Gitanes de Rubí va adquirir una nova personalitat artística i una major difusió, juntament amb un arrelament popular a la ciutat, que s’identificà amb aquesta dansa fins a fer-la representativa.

El 2007 Rubí va celebrar els 80 anys d’interpretació d’aquesta dansa, 37 de la receració escènica i 25 des de que els ciutadans de Rubí van voler retornar-la al carrer cada any, durant les dates de Festa Major.

Enllaços externs

Pàgina web de l’esbart

 

Organized by

Event Categories: Night Dance Events.

Comments are closed.

      HOTELS IN SITGES

      HOTELS IN BARCELONA

English
Español
English
Español